• xzz的个人资料
 • 姓名:夏柱智
 • 性别:
 • 生日:未知
 • 所在地:湖北省-武汉市
 • 地址:
 • 邮编:
 • 电话:
 • 主页:
 • QQ:
 • MSN:
 • ICQ:
 • SKYPE:
 • 支付宝:
 • 贝宝:
 • 签名:夏柱智,湖北阳新人,1987年生,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士后、讲师,主要从事农村社会学与土地制度研究。邮箱:xiaquzhi@126.com 。联系地址:武汉 华中科技大学东七楼 430074